Zijn we wel klaar om op Mars te gaan wonen?

De ruimte was nog nooit zo dichtbij. Virgin Galactic staat op het punt om als eerste ruimtevaartmaatschappij mensen via een ruimtesprong in een recordtijd naar een andere plaats op aarde te brengen. Ruimtevaartbedrijf SpaceX wil in 2021 drie burgers naar het ruimtestation ISS brengen. En volgens CEO Elon Musk is dit nog maar het begin. Hij hoopt tegen 2050 menselijke kolonies op Mars te vestigen. Maar zijn we wel klaar voor zo’n ingrijpende uitbreiding van onze habitat?

Wat de ruimtevaart doet met de menselijke geest

Een ruimtereis verandert je als persoon. Dat is wetenschappelijk bewezen. Astronauten die voor de eerste keer de aarde zagen vanuit de ruimte, getuigden achteraf van een verandering in hun bewustzijn. Dat verhoogde bewustzijn wordt the overview effect of het overzichtseffect genoemd.

Een verandering van perspectief

In de ruimte zie je letterlijk het volledige plaatje. Onze hele wereld is op dat moment niet meer dan een blauwe bol in een onmetelijk universum. Iedereen die ooit heeft geleefd, alles wat in onze geschiedenisboeken staat – de dinosauriërs, het Romeinse Rijk, de Industriële Revolutie – letterlijk alles heeft zich daar afgespeeld, op die kleine blauwe kwetsbare bol. Plotseling zie je glashelder hoe onlogisch onze prioriteiten zijn. We stoppen al onze energie in conflicten over politiek, ras, gender, religie en geld. Maar vanuit de ruimte gezien zijn die zaken absurd in de context van onze overleving. De grenzen die ons gijzelen, hebben we zelf gecreëerd.

De mens, gezien vanuit de ruimte

Astronauten die vanuit de ruimte naar de aarde kijken, zien hoe de mens als een hebzuchtig roofdier de planeet plundert. Naargelang onze voorraden krimpen, worden we alsmaar agressiever uit overlevingsdrang. En dat is jammer. Als mens hebben we immers unieke troeven in handen. Ten eerste hebben wij als enige soort op aarde technologie gecreëerd die ons in staat stelt om onze plaats letterlijk te “verruimen”. Ten tweede beschikken wij over een bewustzijn, waarvan we het potentieel nog maar aan het ontdekken zijn. Maar net daar wringt het schoentje, onze eigen psyche beperkt ons om een verantwoordelijke interplanetaire soort te worden.

Wat er moet veranderen in ons gedrag

Vooraleer we onze habitat kunnen uitbreiden naar de maan of een andere planeet zoals Mars, moeten we als soort écht leren samenwerken op een duurzame manier. Dit kan door onze verschillen te overstijgen en gebruik maken van datgene dat ons bindt: onze collectieve menselijke intelligentie. Zoniet maken we dezelfde fouten als hier op aarde.

Tot nu toe werden research en innovatie grotendeels gedreven door wat ons onderling verdeelt. Denk maar aan de ruimtewedloop, de technologie-oorlog en het oneindige wapenopbod. Ondertussen zijn we waarschijnlijk de enige soort die over de middelen beschikt om zichzelf compleet te vernietigen. De vraag is of we ook intelligent genoeg zijn om dat niet te doen.

Mijn ervaringen met het overzichtseffect

Ik ervaarde zelf een soort van overzichtseffect tien jaar geleden tijdens een onderzoeksmissie in Utah. Als commandant trok ik samen met een vijfkoppig team de rode woestijn in om er twee weken lang een expeditie naar Mars te simuleren. Hoewel de leden van ons team heel verschillend waren, was er het besef we dat we samen een bijdrage hebben geleverd aan een lange termijn doel.

Toen ik daar in de woestijn, in dat ruimtepak omhoog keek naar de nachtelijke hemel, voelde het even alsof ik echt op Mars stond. Ik kon me perfect inbeelden hoe een mens zich zou voelen, wanneer die een jaar of dertig later vanop Mars naar die onmetelijke ruimte zou kijken en ergens tussen de vele sterren de aarde ziet staan als “een kleine blauwe bol”.

Een dergelijk gevoel ervaarde ik eveneens in een speciale ruimte-simulator.

Leer denken als een astronaut

Een astronaut die het overzichtseffect ervaren heeft, bereikt een hoger niveau van collectief bewustzijn. En die evolutionaire sprong kunnen wij hier op aarde ook maken, elk op onze eigen manier, zonder fysiek naar de ruimte te hoeven reizen. Dat doen we door onze geest open te stellen; te denken in termen van exploratie, grensoverschrijdende samenwerking en de vooruitgang van de gehele mensheid als hoogste prioriteit te zien. Alleen zo kunnen we de wereldwijde polarisering overstijgen en op een duurzame manier een interplanetaire soort worden.

Onze overleving hangt ervan af

En ja: we moeten een interplanetaire soort worden, of we dat nu willen of niet. We kunnen niet voor altijd op deze aarde blijven. Zelfs als we de klimaatverandering onder controle krijgen, kan een asteroïde of een supernova-explosie onze planeet in een oogwenk vernietigen. Uiteindelijk is het onvermijdelijk dat de zon zodanig opzwelt dat ze onze planeet zal verschroeien. We moeten dus wel beginnen nadenken over wat echt telt: onze overleving als menselijke soort op lange termijn. Door ons bestaand denkpatroon in die richting te verruimen, zal dit automatisch bijdragen om korte termijnproblemen op een duurzame manier aan te pakken.

Wat we kunnen leren van het coronavirus

Wat opvalt, is dat de mens beter samenwerkt wanneer zijn eigen overleving of die van een naaste er vanaf hangt. Niet alleen astronauten in de ruimte, maar ook luchtvaartpersoneel aan boord van een vliegtuig en dokters en verplegers in een operatiekamer zetten hun politieke voorkeur, geaardheid en culturele verschillen opzij en kiezen ervoor om samen te werken. We zijn er dus wel degelijk toe in staat. Hetzelfde blijkt de laatste weken uit de manier waarop we het coronavirus bestrijden: regeringsleiders en experts wereldwijd zijn bereid om samen de verspreiding van het virus in te dijken. Vreemd genoeg lijkt het wel of we een externe vijand nodig hebben om ons bij elkaar te brengen. De hamvraag is dus: hoe kunnen we als mens ook zonder externe dreiging onze politieke, culturele en sociale verschillen overstijgen en een globale planetaire samenwerking bereiken? Het antwoord op die vraag zou wel eens de sleutel kunnen zijn tot een nieuwe sprong in onze evolutionaire ontwikkeling.

De ruimte(r)evolutie: Een geopolitiek krachtveld of een kans tot wereldwijde samenwerking om problemen op aarde te helpen oplossen?

Ruimtevaart: wat zijn de plannen?
Eind november buigen de Europese ministers zich over de budgetten die de lidstaten zullen besteden aan ruimtevaart. Ze beslissen ook aan welke ruimtemissies Europa zal deelnemen.  De grootmachten willen (of willen terug) naar de maan. Afgelopen zomer werd de vijftigste verjaardag van de eerste mens op de maan uitgebreid herdacht. Dat was een triomf voor Amerika, en die willen ze bestendigen.

De Verenigde Staten nemen het voortouw
In december 2017 vaardigde president Trump Space Policy Directive 1 uit. Hiermee bracht hij een door Amerika geleide coalitie op gang om terug te keren naar de maan, als springplank naar Mars. Hiervoor werden publiek-private samenwerkingen opgestart met Amerikaanse bedrijven. Ook de huidige partners van het ISS werden uitgenodigd om deze coalitie te versterken. Inderdaad: ‘coalitie’, klinkt een beetje agressief/territoriaal en dat is het ook. Nu grondstoffen op aarde schaarser worden, verleggen de grootmachten hun blikveld naar de ruimte. De geforceerde krachttoer van Amerika om in 2024 de eerste vrouw en de volgende man te laten landen, komt als antwoord op de toenemende invloeden van China en India in de ruimte.

De start van een nieuwe ruimtewedloop
Vorige eeuw, tijdens de Koude Oorlog, was er een wedloop naar de ruimte met als hoofdrolspelers de voormalige Sovjet-Unie en Amerika. Nu ligt de geopolitieke balans anders en staan er ook commerciële belangen op het spel. Maar fundamenteel komt het op hetzelfde neer: De grootmacht die de ruimte beheerst, beheerst ook de aarde. Denk maar aan de sector van de communicatietechnologie, die een versnelling hoger schakelt en vecht om het beheersen van 5G.

Hoe deze wedloop het slechtste én het beste naar boven brengt
Op zich is de ‘sprong’ naar de ruimte voor de mensheid logisch en komt ze op het juiste moment dankzij de convergentie in de vooruitgang van de technologie. Hierdoor kunnen we op een duurzame manier naar de maan reizen. We kunnen er een permanente basis uitbaten en mijnbouw starten op planetoïden. Maar is de mensheid daar als soort wel klaar voor? Onze dagelijkse drijfveer is nog steeds gebaseerd op kortstondig winstbejag en het leegroven van natuurlijke grondstoffen. Er worden coalities gesmeed uit eigenbelang maar niet met het oog op de vooruitgang van de mensheid als geheel. Alhoewel dit laatste cynisch genoeg soms anders uitdraait. Dankzij de technische vooruitgang tijdens de ruimtewedloop van de jaren zestig en zeventig vorige eeuw, genieten we nu van een ontelbaar aantal nuttige spin-offs in alle sectoren.

Het tijdperk van de ruimtevaart dient zich aan
De ruimtewedloop nu is anders dan tijdens de Koude Oorlog in die zin dat het niet louter om politieke en militaire maar ook om commerciële belangen draait. De vierde industriële revolutie dient zich aan. Net zoals de mensheid op een bepaald moment de zeeën begon te beheersen en de luchtvaart na de Tweede Wereldoorlog figuurlijk explodeerde, staan we nu aan de vooravond van een tijdperk waarin de ruimtevaart diep in onze industrie en onze maatschappij zal doordringen. De socio-economische gevolgen hiervan zijn onvermijdelijk.

Hoog tijd voor een wettelijk kader
Is dit het tijdperk waarin we eindelijk als mensensoort volwassen worden? In dat geval moeten we voor de ruimte doen wat we al jaren geleden voor het klimaat hadden moeten doen. Denktanks oprichten, internationale verdragen opstellen én respecteren, de universele belangen van elke wereldburger verdedigen en de grondstoffen en kennis eerlijk verdelen. Alleen dan vinden we in de ruimte de oplossingen voor de grote problemen op aarde en nemen we als mensensoort een enorme sprong voorwaarts. Maar zonder internationale afspraken worden de conflicten van de aarde verder gezet in de ruimte en worden de grondstoffen van het heelal opgeëist door neoliberale belangen. We bevinden ons dus op een kantelpunt in de geschiedenis. De revolutie in de ruimte kan ons allen verbinden, of ons finaal uit elkaar spelen. Het is aan ons als wereldbevolking om te beslissen wat het wordt.

Waarom ruimtevaart zo belangrijk is
Veel mensen vragen mij: “ Waarom moeten we naar de ruimte reizen?” Wel, ten eerste is het de menselijke natuur om persoonlijke grenzen te verkennen. Dat drijft de menselijke ontwikkeling. Grote technologische vooruitgang zal de hele menselijke samenleving ten goede komen. Ten tweede moeten we een multi-planetaire samenleving worden om catastrofale gebeurtenissen op aarde te kunnen overleven. En ten slotte, als meer mensen de gelegenheid krijgen om naar de ruimte te reizen en het overview effect, of beter gezegd ‘de menselijke collectieve intelligentie’ te ervaren, zal hun manier van denken naar een hoger niveau getild worden. Dit draagt bij tot een algemene bewustzijnsverschuiving waarbij het kortetermijndenken in termen van winst en persoonlijk voordeel verschuift naar het algemeen welzijn en de overleving van de menselijke soort.

Onze toekomst ligt in de ruimte, of we dat nu willen of niet.
Onze ster ­– de Zon – blijft immers niet eeuwig leven, zoals dat van sterren zo romantisch wordt gezegd. Dus als we ons bestaan willen vereeuwigen, moeten we ons wereldwijd erfgoed letterlijk de ruimte in smijten, op welke manier dan ook. En, uitgaande van de kennis en de technologie die we vandaag de dag beheersen, start dat met een kolonie op de maan, die zich uitbreidt naar Mars. Dan zullen we een “planeetreizende” soort zijn. Van daaruit zal ongetwijfeld verdere inspiratie en evolutie volgen naar verdere stappen. Een genetisch aangepaste humanoïde op pad sturen naar de sterren, bijvoorbeeld? Of een holografische blauwprint van onszelf projecteren naar andere werelden? Aards DNA op pad sturen in de hoop dat het na miljoenen/miljarden jaren elders opnieuw tot bloei komt?  Wie zal het zeggen? Maar een ding is zeker: stilstaan is achteruitgaan. 

Eerste private maanmissie is stap naar “multi-planetaire samenleving”

Dit is een artikel uit Knack opinie

Begin deze eeuw zagen we de opkomst van de commerciële ruimtevaart. Bedrijven zoals SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin en Bigelow Aerospace werden niet overal serieus genomen! Maar de sector kwam in een stroomversnelling dankzij de vooruitgang in de technologie. Ruimtevaart werd op die manier toegankelijk voor grote en kleine ondernemers en was niet langer het territorium van de grote overheidsinstanties. 

Begin maart lanceert SpaceX de langverwachte Crew Dragon. Het is nieuw in de ruimtevaartgeschiedenis dat zowel de raket als de capsule voor ruimtetransport van mensen door een privé bedrijf worden ontwikkeld. Sinds 2012 vervoert de Cargo Dragon reeds voorraad en materiaal voor experimenten tussen de Aarde en het internationaal ruimtestation ISS. De bedoeling van deze testvlucht is om zonder astronauten de nadering en de automatische docking procedure met het ISS te testen. Samen met de ontwikkeling van de “Starliner” capsule van Boeing, zal de Crew Dragon de Amerikanen eindelijk terug in staat stellen om vanop eigen bodem mensen de ruimte in te sturen.

Maar heel bijzonder is de eerste commerciële “interplanetaire vlucht”. Het Israëlische bedrijf SpaceIL lanceerde deze week een private lander naar de Maan. Deze “Beresheet” (Hebreews voor “Genesis”) is als secundaire payload meegelift met een Indonesische communicatiesatelliet met als draagraket een Falcon 9 van SpaceX. Het is de allereerste keer in de geschiedenis dat een private maanlander met een private draagraket de Aarde verlaat op weg naar een ander hemellichaam. De ontwikkeling van Beresheet begon in het kader van de Google Lunar XPRIZE. Deze internationale wedstrijd beloofde 30 miljoen dollar aan één van de vijf finalisten die er als eerste in zou slagen op de Maan te landen, er 500 meter te rijden en een hogeresolutie foto naar de Aarde te beamen. Begin 2018 werd de wedstrijd stopgezet bij gebrek aan een winnaar. SpaceIL besloot verder te gaan zonder de hulp van Google. Als deze “vliegende schotel” als eerste niet-gouvernementeel ruimteschip succesvol op de Maan landt, opent dit de weg voor andere bedrijven. Dankzij deze eerste stap kunnen de risico’s, die zo’n missie met zich meebrengen, “meetbaar” worden en dus nauwkeuriger worden ingeschat. Dit zorgt er dan weer voor dat meer investeerders zullen instappen in de nieuwe Maan-mijnbouw industrie.

Mijnbouw op de Maan en de ontginning van zeldzame mineralen op andere hemellichamen kunnen in de toekomst een lucratieve business worden. We moeten er natuurlijk wel op toezien dat de grenzen tussen de verschillende manieren om aan ruimteverkenning te doen goed bewaakt worden zodat er via deze weg geen politiek-militaire belangen binnensluipen. Volgens het ruimteverdrag van de Verenigde Naties moet de verkenning van de ruimte en andere hemellichamen op een vreedzame manier gebeuren en in het algemeen belang van elke Aardbewoner. Geen enkel land op Aarde kan een ander hemellichaam opeisen. De Amerikanen hebben in 1969 wel een vlag op de voorkant van de Maan geplant en de Chinezen rijden rond op de achterkant, maar geen van deze grootmachten kan deze gebieden officieel opeisen.

Dit jaar is het reeds vijftig jaar geleden dat de eerste mens, de Amerikaan Neil Armstrong voet zette op de Maan. Na de tweede wereldoorlog kwam de ruimtevaart in een stroomversnelling. Aanleiding was de “Koude Oorlog” en de daarmee samenhangende wapenwedloop tussen de twee grootmachten Amerika en de toenmalige Sovjet-Unie. Wie de overmacht in de ruimte had, zou deze wedloop winnen. Beiden hebben gewonnen en verloren. De eerste mens in de ruimte in 1961 was de Rus Joeri Gagarin, maar de eerste mens op de Maan was een Amerikaan. Grote ruimtevaartprojecten zoals de bemande maanlandingen eind jaren zestig waren hun tijd ver vooruit en hebben de Amerikaanse belastingbetaler veel geld gekost. Het was toen nog onrealistisch om er een permanent bemande maanbasis te bouwen.

Vandaag staat de technologie en onze kennis over de Maan veel verder. We weten dat er water op de Maan is voor de astronauten en raketbrandstof. Met 3D printtechnieken zullen we grotendeels materiaal van de Maan zelf gebruiken om een duurzame habitat te bouwen, die ons beschermt tegen de schadelijke straling van de Zon. Talloze wetenschappers onderzoeken hoe we op de Maan voedsel kunnen kweken. Dankzij circulaire systemen zullen zowat alle elementen uit afval worden gerecycleerd. Deze nieuwe technieken zullen ook op Aarde hun nut bewijzen in de transformatie naar een duurzame en milieuvriendelijke samenleving. Een permanente basis op de Maan kan je zien als een nieuw onderzoekslaboratorium zoals op Antarctica.

De huidige partners van het internationale ruimtestation werken volop plannen uit om te kijken hoe ze elk op hun eigen manier efficiënt kunnen bijdragen aan dit grootse avontuur. Geen enkele grootmacht kan dit immers alleen aan, ook China niet.

China is zich als een grootmacht nog steeds volop aan het bewijzen en heeft een eigen “state to the art” ruimteprogramma uitgebouwd. Ze hebben een eigen ruimtestation en haalden begin januari de primeur om als eersten een robotmissie op de achterkant van de Maan te laten landen met o.a. een mini ecosysteem aan boord. Mede door de opkomst van de ruimtevaart in China (en ook India) mogen we nu een nieuwe race naar de Maan verwachten.

Ook toerisme naar de Maan is geen science fiction meer. Enkele maanden geleden onthulde SpaceX CEO Elon Musk de naam van zijn eerste betalende ruimtetoerist. De Japanner Yusaku Maezawa zal met het nog te bouwen “Starship”, als alles volgens plan verloopt, in 2023 een rondje rond de maan vliegen.Als medepassagiers kiest hij kunstenaars uit verschillende disciplines van over de hele wereld die “de mensheid” moeten vertegenwoordigen. 

Dit is van een heel ander kaliber dan de ruimtevluchten die Virgin Galactic oprichter Sir Richard Branson of Amazon CEO Jeff Bezos met Blue Origin willen aanbieden. Daarin kom je maar net buiten de dampkring om na enkele minuten gewichtloosheid weer naar de Aarde te vallen. De prijzen zijn dan ook van een heel andere grootte-orde: van “slechts tweehonderdvijftigduizend dollar” voor een scheervluchtje boven de dampkring tot een onbekend aantal miljoenen voor een sightseeing vlucht rond de Maan.

Zal dit nu de wereld redden en de wereldvrede bevorderen? Neen, maar het kan wel bijdragen aan een algemene bewustzijnsverschuiving. Als meer mensen de gelegenheid krijgen om naar de ruimte te reizen en het “overview effect”, of beter gezegd “de menselijke collectieve intelligentie” te ervaren, zal hun manier van denken naar een hoger niveau worden getild. Bovendien hebben we grote technologische vooruitgang nodig om de mensheid te laten overleven als soort. Als “multi-planetaire samenleving” zijn we beter beschermd tegen catastrofale gebeurtenissen van buitenaf zoals een supernova-explosie van een naburige ster of een inslag van een planetoïde. Tenslotte: Als kunstenaars, film-en muziekmakers het “overview-effect” kunnen beleven, wie weet welke prachtige kunst en muziek zij voortbrengen om de mensheid te inspireren en te beroeren. Zo kunnen we allemaal een beetje meeproeven van dat unieke perspectief en verderdromen van reizen naar Mars en verder.

De nieuwe ruimtewedloop en de opkomst van de commerciële ruimtevaart

Tijden veranderen en dat geldt ook voor de ruimtevaart.

Na de tweede wereldoorlog kwam de ruimtevaart in een stroomversnelling. Aanleiding was de “Koude Oorlog” en de daarmee samenhangende wapenwedloop tussen de twee grootmachten Amerika en de toenmalige Sovjet-Unie. Wie de overmacht in de ruimte had, zou deze wedloop winnen. Beiden hebben gewonnen en verloren. De eerste mens in de ruimte in 1961 was de Rus Joeri Gagarin, maar de eerste mens op de Maan was een Amerikaan.

Dit jaar is het reeds vijftig jaar geleden dat de eerste mens, de Amerikaan Neil Armstrong voet zette op de Maan. Grote ruimtevaartprojecten zoals de bemande maanlandingen waren hun tijd vooruit en hebben de Amerikaanse belastingbetaler veel geld gekost. Het was toen nog onrealistisch om er een permanent bemande maanbasis te bouwen. Vandaag staat de technologie en onze kennis over de Maan veel verder. We weten dat er water op de Maan is voor de astronauten en raketbrandstof. Met 3D printtechnieken zullen we grotendeels materiaal van de Maan zelf gebruiken om een duurzame habitat te bouwen, die ons beschermt tegen de schadelijke straling van de Zon. Talloze wetenschappers onderzoeken hoe we op de Maan voedsel kunnen kweken. Dankzij circulaire systemen zullen zowat alle elementen uit afval worden gerecycleerd. Deze nieuwe technieken bewijzen ook op Aarde hun nut in de transformatie naar een duurzame en milieuvriendelijke samenleving. Een permanente basis op de Maan kan je zien als een nieuw onderzoekslaboratorium zoals op Antarctica.

Grensverleggend onderzoek legt de eerste stappen voor de mens als “interplanetaire soort”, maar er zijn ook commerciële belangen. Mijnbouw op de Maan en de ontginning van zeldzame mineralen op andere hemellichamen kunnen in de toekomst een lucratieve business worden.

Er zijn verschillende manieren om aan ruimteverkenning te doen: de militair gedreven ruimtevaart, waarbij de ruimte veroveren een teken is van technologisch machtsvertoon, de wetenschappelijk gedreven ruimtevaart en de commerciële ruimtevaart. Het is erg belangrijk goed toe te kijken op deze verschillende belangen om te vermijden dat onze grenzeloze hebzucht hier op Aarde zich verderzet in de ruimte en andere hemellichamen.

Volgens het ruimteverdrag van de Verenigde Naties moet de verkenning van de ruimte en andere hemellichamen op een vreedzame manier gebeuren en in het algemeen belang van elke Aardbewoner. Geen enkel land op Aarde kan een ander hemellichaam opeisen. De Amerikanen hebben in 1969 wel een vlag op de voorkant van de Maan geplant en de Chinezen rijden rond op de achterkant, maar geen van deze grootmachten kan deze gebieden officieel opeisen.

China is een grootmacht die zich volop aan het bewijzen is en de laatste jaren op eigen initiatief een “state to the art” ruimteprogramma heeft uitgebouwd. Ze hebben nu een eigen ruimtestation en haalden begin januari de primeur om als eersten een robotmissie op de achterkant van de Maan te laten landen met o.a. een mini ecosysteem aan boord.

Mede door de opkomst van de ruimtevaart in China (en ook India) komt er nu een nieuwe ruimtewedloop op gang.

Begin deze eeuw zagen we de opkomst van de commerciële ruimtevaart. Bedrijven zoals SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin en Bigelow Aerospace werden niet overal serieus genomen! Maar de sector kwam in een stroomversnelling dankzij de vooruitgang in de technologie. Ruimtevaart werd op die manier toegankelijk voor grote en kleine ondernemers en was niet langer het territorium van de grote overheidsinstanties. 

Vandaag de dag is ruimtevaart niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Daarom zien meer en meer mensen de ruimte als een verlengstuk van het leven hier op Aarde. Eenmaal het ruimtetoerisme op gang komt, gaan ook belangrijke levensgebeurtenissen in de ruimte plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld trouwen. Kinderen krijgen in de ruimte is nog niet voor morgen, maar er wordt wel onderzoek naar gedaan. Vandaag is het al wel mogelijk de urne van een dierbare de ruimte in te sturen. 

Enkele maanden geleden onthulde SpaceX CEO Elon Musk de naam van zijn eerste betalende ruimtetoerist. De Japanner Yusaku Maezawa zal met het nog te bouwen “Starship”, als alles volgens plan verloopt, in 2023 een rondje rond de maan vliegen. Als medepassagiers kiest hij kunstenaars uit verschillende disciplines van over de hele wereld die “de mensheid” moeten vertegenwoordigen. 

Dit is van een heel ander kaliber dan de ruimtevluchten die Virgin Galactic oprichter Sir Richard Branson of Amazon CEO Jeff Bezos met Blue Origin willen aanbieden. Daarin kom je maar net buiten de dampkring om na enkele minuten gewichtloosheid weer naar de Aarde te vallen. De prijzen zijn dan ook van een heel andere grootte-orde: van “slechts tweehonderdvijftigduizend dollar” voor een scheervluchtje boven de dampkring tot een onbekend aantal miljoenen voor een sightseeing vlucht rond de Maan.

Zal dit helpen de wereldvrede te bevorderen zoals de toekomstige Japanse ruimtetoerist het ziet? Waarom niet? Persoonlijk juich ik dit soort initiatieven enorm toe. Als kunstenaars, film-en muziekmakers het “overview-effect” kunnen beleven, wie weet welke prachtige kunst en muziek zij voortbrengen om de mensheid te inspireren en te beroeren. Zo kunnen we allemaal een beetje meeproeven van dat unieke perspectief. Om bij te dragen aan een echt betere wereld moeten we met zijn allen heel anders gaan denken, groter, ruimer, vanuit het perspectief van de Maan en nog veel verder!…

Ruimtevaart is een verlengstuk van wat mensen op Aarde doen: Ontdekken, exploreren, letterlijk grenzen verleggen en ook “zich voortplanten”. Dankzij grensverleggend onderzoek in de ruimte leren we meer over onze eigen biologie en wordt de stap naar de mens als interplanetaire soort telkens een beetje kleiner.

Ruimtevaart kan grens- en cultuuroverstijgend werken. We moeten er wel op toezien dat dit dan ook effectief gebeurt en dat de ruimte geen verlengstuk wordt van grenzeloze hebzucht.

Iedereen is astronaut op “Spaceship” Aarde!

De Marssonde “InSight” is goed en wel aangekomen op de planeet Mars en na wat “medische testen” kan hij aan het werk!

Gaan we nu “alweer” op zoek naar buitenaards leven daar? Nee hoor, dit “verkooppraatje” was gelukkig niet meer nodig om de nodige gelden bijeen te krijgen om deze missie mogelijk te maken. Geologisch onderzoek naar de gemeenschappelijke voorgeschiedenis van de rotsachtige planeten van ons zonnestelsel en de inwendige samenstelling van Mars zijn “sprekend” genoeg om het brede publiek en de media te beroeren. Mars is de afgelopen jaren “hot” geworden (ook al vriest het daar stenen dik en luidt het gezegde “dat mannen er vandaan komen”…)

Het valt me op dat wetenschap de laatste tijd in het algemeen “hotter” geworden is en dat het saaie, afstotende imago van “nerd-wetenschapper” langzaam een “make-over” krijgt.

Ruimtevaart spreekt heel veel mensen aan over de grenzen en de generaties heen.

Dit laatste neemt natuurlijk niet weg dat velen “reizen naar de ruimte” nog steeds pure geldverspilling vinden, in het bijzonder “bemande ruimtereizen”.

Maar stel nu dat we “naar de ruimte reizen” zouden afschaffen, zou de mensheid daar beter van worden? Zou er minder oorlog, armoede, zinloos lijden en geldverspilling zijn? Zou de klimaatopwarming stoppen? Mijn antwoord hierop is resoluut “neen”!

De mens blijft nu eenmaal een vreemd dier dat zich van andere dieren onderscheiden heeft door “zelfreflectie” en het vermogen de wereld naar zijn hand te zetten op globale schaal.  “Wat hebben we daaruit geleerd?” kan je je dan afvragen. Dat we in staat zijn onszelf en de planeet kapot te maken? Ja en daarom moeten we naar de ruimte reizen om van bovenaf te zien hoe kwetsbaar onze planeet is. Het is trouwens dankzij de ruimtevaart dat we natuurrampen kunnen waarnemen en opvolgen, veranderingen in vegetatie en weerspatronen kunnen ontdekken, om nog maar te zwijgen van de medische ontdekkingen en de ontelbare spin-offs die ons comfortabele leventje mogelijk maken.

Maar eigenlijk gaat het nog een stap verder, je “kan” niet tegen ruimtevaart zijn, gewoonweg omdat je zelf een “ruimtereiziger” bent! Wist je dat “Spaceship” Aarde aan zo’n honderdduizend kilometer per uur rond de Zon zoeft en dat de Zon en de planeten zelf aan ongeveer achthonderdduizend kilometer per uur rond het centrum van de Melkweg draaien? Jammer dat er in onze streken zoveel “lichtvervuiling” is en we niet dagelijks van het duizelingwekkende uitzicht kunnen genieten. Als gevolg hiervan zijn we het gevoel met onze omgeving kwijt. Je kan het vergelijken met een prachtige busrit door de bergen waarvan de ruiten dichtgetimmerd zijn.

Misschien zijn we ook niet zo uniek zijn als we zelf denken. Meer en meer worden er werelden ontdekt waar leven zich mogelijk kan ontwikkelen, zich reeds ontwikkeld heeft of reeds uitgestorven is. Een belangrijke reden waarom we nog geen buitenaards leven ontdekt hebben, is dat wij als mens op een kosmische tijdschaal gezien, slechts enkele seconden komen piepen. We zullen er als soort misschien al heel lang niet meer zijn vooraleer een buitenaardse beschaving ons kan ontdekken.

Noodlanding van de bemande Russische Sojoez raket MS-10: een terugslag voor het “ISS” maar zeker geen “stop” voor de bemande ruimtevaart.

Het is nooit gemakkelijk geweest om nieuwe horizonten te verkennen en elke grote stap in de menselijke vooruitgang gaat gepaard met tegenslagen. Het Russische bemande Sojoez ruimtevaartprogramma, dat bekend staat als “heel betrouwbaar” is helaas geen uitzondering op die regel. Op donderdag 11 oktober 2018 moesten de Russische kosmonaut Alexey Ovchinin en NASA astronaut Nick Hague een noodlanding maken tijdens hun lancering naar het internationale ruimtestation.  De vorige mislukkingen met bemande Sojoez ruimtecapsules dateren van 1983 en 1975 (noodlanding vanuit de ruimte), wat getuigt van een heel hoge betrouwbaarheid.

Dit incident zal uiteraard gevolgen hebben voor de activiteiten aan boord van het internationale ruimtestation “ISS”, een internationaal samenwerkingsverband tussen Rusland, Amerika, Europa, Canada en Japan.  Op een hoogte van ongeveer 400 kilometer voert men letterlijk wetenschappelijk onderzoek uit “op wereldschaal”, ver over de aardse grenzen heen. Daarom vind ik het een vreemde gedachte om uit te gaan van “kwaad opzet”.  Maar gezien dit het tweede incident op rij is met een bemande Sojoez capsule (eind augustus werd een gaatje van twee millimeter ontdekt in de capsule waarmee de huidige crew aan boord kwam), steken complottheorieën de kop op.

Er zijn nu maar drie bemanningsleden aan boord in plaats van de gebruikelijke zes (of vijf tijdens deze missie), zodat er minder tijd zal zijn om wetenschappelijke experimenten uit te voeren.  Een aantal wetenschappelijke experimenten zijn geautomatiseerd en kunnen vanop de grondstations op aarde worden bestuurd maar niet allemaal.  Ook nieuwe experimenten die meekomen met onbemande bevoorradingsmissies en “uitgepakt” moeten worden door astronauten zijn momenteel niet zeker van hun reis.

Maar de huidige drie astronauten: ESA astronaut en commandant Alexander Gerst, NASA astronaut Serena Aunon-Chancellor en de Russische kosmonaut Sergey Prokopyev zullen geen honger lijden want er is meer dan genoeg voorraad en de onbemande bevoorradingscapsules kunnen gewoon blijven doorvliegen.

Maar er is momenteel maar één capsule die mensen kan transporteren van de aarde naar het ISS en terug en dat is de Russische Sojoez.  Europa heeft geen eigen bemande capsules en Amerika is sinds het stilleggen van het Space Shuttle programma in 2011 volledig afhankelijk van de Russen. Pas begin volgend jaar zullen twee Amerikaanse commerciële ruimtevaartuigen hun testvluchten uitvoeren (Boeing Starliner en SpaceX Dragon).  De bedoeling is dat beiden in de loop van de daaropvolgende maanden operationeel worden. Maar zoals bij elk nieuw model van auto, vliegtuig of ruimtetuig weet niemand op voorhand of er nog onverwachte kinderziektes zullen optreden.

Voorlopig blijven ze in het ISS dus met zijn drieën want zolang het onderzoek loopt worden er geen bemande Sojoez capsules meer gelanceerd.  Normaal gezien zou deze bemanning terugkeren in december, maar hoogstwaarschijnlijk gaan ze enkele weken langer aan boord blijven.  Tegen die tijd kan er hopelijk een nieuwe crew worden gelanceerd, zoniet wordt de mogelijkheid bekeken om het ISS een tijdje onbemand achter te laten.  Ondertussen draaien de andere ruimtevaartprogramma’s door en is deze mislukte lancering zeker geen “stop” voor de bemande ruimtevaart, integendeel! …

Commerciële vluchten naar de Maan: Geldverspilling of een nieuwe hoop voor de mensheid?

Gisteren onthulde SpaceX CEO Elon Musk de naam van zijn eerste betalende ruimtetoerist: De Japanner Yusaku Maezawa gaat met de nog te bouwen Big Falcon Rocket (BFR), als alles volgens plan gaat, in 2023 een rondje rond de maan vliegen.

Zijn medepassagiers zijn kunstenaars uit verschillende disciplines van over de hele wereld, die “de mensheid” moeten vertegenwoordigen.  Er zullen natuurlijk enkele beroepsastronauten meevliegen om alles in goede banen te leiden.

Dit is van een heel ander kaliber dan de ruimtevluchten die Virgin Galactic oprichter Sir Richard Branson of Amazon CEO Jef Bezos met zijn Blue Origin willen aanbieden. Daarin kom je maar net buiten de dampkring om na enkele minuten gewichtloosheid weer naar de Aarde te vallen.  De prijzen zijn dan ook van een heel andere grootte-orde: van “slechts tweehonderdduizend dollar” voor een scheervluchtje boven de aardse dampkring tot een onbekend aantal miljoenen voor een sightseeing vlucht rond de Maan.

Gaat dit echt helpen om de wereldvrede te bevorderen zoals de toekomstige Japanse ruimtetoerist het ziet?  Waarom niet?  Persoonlijk juich ik dit soort initiatieven enorm toe. Als kunstenaars en muziekmakers het “overview-effect” kunnen beleven, wie weet welke prachtige kunst en muziek zij voortbrengen om de mensheid te inspireren en te beroeren.  Of misschien kunnen we het tegen die tijd life meemaken op reusachtige schermen en rechtstreeks een beetje meeproeven van dat unieke perspectief. Onze connectie met de natuur en het heelal is ver zoek, wat zich weerspiegelt in onze dagelijkse, zich steeds meer polariserende samenleving.  Om bij te dragen aan een echt betere wereld, zoals deze Japanner met zijn initiatief wil doen, moeten we met zijn allen heel anders gaan denken, groter, ruimer, vanuit het perspectief van de maan en nog veel verder…

In plaats van rijke visionairs te bekritiseren met dit soort initiatieven, kunnen we ons laten inspireren en meedromen van de mogelijkheden van de toekomst.  Kijk maar naar Columbus die destijds per ongeluk Amerika ontdekt heeft en op die manier heeft bijgedragen aan een totaal nieuwe wereldeconomie.

Tijd creëert ruimte en ruimte creëert tijd…

Tijd beheerst het leven in een georganiseerde samenleving. We pinnen tijd vast op onze kalender, die gebaseerd is op de bewegingen van de aarde rond zichzelf (één dag) en rond de zon (één jaar).  Met een fysisch fenomeen zoals het trillen van een kwartskristal of een pulsar definiëren we de seconde en bouwen we tijdsintervallen op.

Tijd kan je zien als een vierde dimensie, naast lengte (eerste dimensie), breedte (tweede dimensie) en hoogte (derde dimensie).

Bestaat tijd eigenlijk wel?

Tijd is een middel om in ons bewustzijn het verleden, het heden en de toekomst te bepalen. We gebruiken daarbij een vast punt om de gebeurtenissen ten opzichte van elkaar vast te leggen. Als we tijd meten, dan meten we de duur van de intervallen tussen gebeurtenissen.

Op atomaire schaal loopt de tijd altijd vooruit, maar op kwantumniveau is dat niet noodzakelijk zo. Tijd is nog steeds een groot mysterie…

Misschien bestaat tijd helemaal niet en is het iets wat wij als levende wezens ervaren in de vorm van ouder worden.

Tijd is heel subjectief.  De dagen gaan voorbij met de regelmaat van de klok, maar we ervaren dat niet zo.  De tijd vliegt als we haast hebben of iets leuks doen, maar diezelfde tijd lijkt een eeuwigheid als we moeten wachten.

Tijdreizen?

Einstein toonde aan dat als je reist aan een snelheid die de lichtsnelheid benadert – een indrukwekkende 300000 km/s – de tijd letterlijk minder snel verloopt, de klok tikt langzamer.  Als je dus in een raket tegen de snelheid van het licht zou reizen, wordt je minder snel oud dan iemand op aarde, die naar je kijkt.  Je kinderen worden dan ouder dan jijzelf…Vooruit reizen in de tijd is mogelijk, achteruit niet.

Het verleden ligt achter ons, maar de toekomst scheppen we nu.  De toekomst is een waaier van alle mogelijke kwantumtoestanden (mogelijkheden) waarvan er slechts één werkelijkheid wordt.  De manier waarop we naar die toekomst kijken is ontzettend belangrijk.  Als je op een positieve manier in het leven staat, dan heeft dat resultaat.  Het verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verleden kan je niet veranderen, maar wel de manier waarop je ernaar kijkt en hoe je er in het heden mee omgaat.

Gun jezelf ruimte om stil te staan bij de tijd zodat de tijd je dan weer ruimte kan geven om op een andere, meer positieve manier naar de toekomst te kijken.

De rol van de ruimtevaart

Het is bijna niet meer voor te stellen hoe de wereld er iets meer dan zestig jaar geleden uitzag, toen de Maan nog de enige satelliet van de Aarde was. De Sovjetunie bracht daar op 4 oktober 1957  verandering in.  Toen vertrok vanuit de lanceerbasis Baikonoer de satelliet Spoetnik 1 naar een baan om de Aarde. De satelliet had een radiobaken aan boord en kon zo de hele wereld bereiken.

De rol van ruimtevaart is de laatste jaren enorm veranderd.  De nadruk ligt niet meer op het zuivere politieke machtsvertoon, maar is verschoven naar maatschappelijke en economische doelen. De toepassingen van ruimtevaart zijn zo diep in onze maatschappij doorgedrongen, dat we ons geen  leven meer kunnen voorstellen zonder.  Denk maar aan onze telecommunicatie en multimediatoepassingen, GPS, satellieten voor het bestuderen van het dagelijkse weer, de Zon en speciale verschijnselen op Aarde…

Er zijn heel veel redenen om in de toekomst in ruimtevaart te investeren: door onze planeet voortdurend van bovenaf waar te nemen, leren we veel over haar natuurlijk en economisch potentieel. Via teledetectie zoeken we verder naar mineralen, gas- en petroleumbronnen.  We bestuderen de oceaanbodem en kijken naar het landbouwarsenaal en bosbestand.  We volgen de evolutie van visbestanden, het afsmelten van de poolkappen en de uitbreiding van woestijngebieden. Verdere ontwikkelingen in de telecommunicatie bieden enorme troeven op economisch en financieel vlak, om nog maar te zwijgen over ruimtetoerisme.

Ruimtevaart geeft ook de kans als mens verder te evolueren.  In de ruimte is de mens een wereldburger, waar machtsstrijd en rivaliteit niet meer aan de orde zijn. Door het leven te brengen naar de dode luchtledige ruimte, overstijgen we onze dagdagelijkse realiteit. We gaan beseffen dat de Aarde niet het centrum van het heelal is maar slechts een onbeduidend klein stipje aan de hemel en dat we deze kwetsbare “oase” moeten koesteren. Ruimtevaart verbreedt ook onze horizon in de zin dat we tot het besef komen dat we misschien niet alleen zijn in het heelal. Stel je maar eens voor wat voor een schok het zou zijn als we een andere, misschien meer ontwikkelde of vijandige levensvorm zouden ontdekken…